HÅLLBARA VS IMPACT INVESTERINGAR
Samma eller olika?

Termen "impact investering" (som vi tyvärr inte hittat någon riktig bra svensk term för) börjar användas av allt fler i Norden, men termen "impact" används i en väldigt bred betydelse. I den här artikeln försöker vi förtydliga hur vi på Impact Invest och en rad olika internationella samarbetsorganisationer som Toniic, the Glogbal Impact Investment Network, European Venture Philanthropy Association och andra jämför impact investeringar med det som kallas hållbara eller ansvarsfulla investeringar.

Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Ansvarsfulla investeringar som det praktiseras av finansiella institutioner använder sig av ett "ESG" ramverk. E för engelska Environmental, S förr Social och G för Governance. Ett ESG-ramverk kan integreras med en risk-avkastningsanalys för en investeringsmöjlighet, och i utvärdering av en specifik aktie på börsen, en kredit, eller i en portfölj med olika tillgångsslag. Institutioner använder sig av en mängd data som samlas in från exempelvis företags årsredovisningar, offentliga databaser, nyhetsbyråer, oberoende analytiker och andra källor. Det ger analytiker, investerar och deras kunder möjlighet att undersöka hur företag hanterar risker och möjligheter inom tre huvudområden. Exempel på frågor vid utvärdering av börsnoterade bolag:
 

E - Miljö:  Vad är de miljömässiga effekterna av företagets verksamhet? Hur arbetar det med att minska sitt ekologiska fotavtryck? Sker produktion i känsliga naturområden? Berörs företaget av djurskyddsfrågor?
 

S - Socialt: Respekterar företaget mänskliga rättigheter och säkra arbetsplatser genom hela sin värdekedja? Är ledningsgruppen jämställd? Finns kollektivavtal?
 

G - Bolagsstyrning: Är företagets chefer kvalificerade för sina roller, kommunicerar de en enhetlig strategisk vision? Är deras kompensation i linje med deras presentationer? Kommunicerar högsta cheferna effektivt och transparent med sina ägare?

Ett ESG-ramverk är ett värdefullt verktyg som kan visa hur vissa beteenden har en positiv effekt på ett företags resultat vilket i sin tur påverkar beslut om investeringar och förvaltning. Ett ESG-ramverk är i sig själv sällan en investeringsstrategi i sig självt, men om vissa frågor i ramverket ges prioritet kan man exempelvis profilera en fond som "etisk", eller "hållbar". Det är vanligt att hållbarhetsfonder investerar tematiskt, vilket innebär att man investerar i en viss sektor eftersom att investera i de mest hållbara företagen inom alla sektorer och regioner kräver enormt mycket data och resurser för att efterleva, som i praktiken blir orealistiskt för det stora flertalet institutioner att hantera.
 

I Sverige kan de fonder som vill presentera vilka ESG kriterier som är viktigast för dem i Hållbarhetsprofilen, Detta verktyg har utvecklats av medlemmar i den svenska branschföreningen SWESIF i syfte att visa även för vanliga sparare vilket hållbarhetsarbete en fond har och vilka riktlinjer de jobbar utifrån. Verktyg som Hållbarhetsprofilen tillåter jämförelse mellan fonder, men informationen bygger fullt ut på självdeklaration vilket innebär att en publicering inte automatiskt betyder att förvaltaren därmed är en ansvarsfull eller hållbar investerare. En aktör som granskar fonderna utifrån ett stort antal ansvarsområden är exempelvis Fair Finance Guide.

 

Finansiären tar en mer ledande roll inom impact investeringar

Impact investeringar tar precis som termen ordagrant betyder sin utgångspunkt i den sociala eller miljömässiga utmaning som en organisation (eller ett projekt) löser med sin affärsidé och i sin organisation. För det andra så har området med impact finansiering utvecklats som en lösning på brist på kapital, eller snarare villigheten att räkna med sociala resultat som en del av den totala avkastningen (jämfört med enbart ekonomisk avkastning som kännetecknar hållbara/ansvarsfulla investeringar). Impact-investeraren är alltså villig att ta högre risk i linje kopplat till större potential för positiva sociala resultat på lång sikt, vilket inte alls tas med i beräkningen i de risk/avkastnings-modeller som används i kommersiella sammanhang. Långsiktiga perspektiv kännetecknar sociala investeringar i synnerhet, eftersom lösningarna till komplexa sociala problem och systemförändringar sällan kommer ger resultat som ser ut som hockeysticks-kurvor.  Med behovet av långsiktig utveckling kan även en aktör i en andrahands-marknaden vara en impact-investerare.

De tidiga impact-investerarna har därmed accepterat relativt låg ekonomisk avkastning och inte överraskanade har många i realiteten gjort dessa investeringar som ett alternativt till filantropi, snarare än som alternativ investering. En del impact-investerare vill däremot se en attraktiv ekonomisk avkastning också. På Impact Invest noterar vi att den här gruppen tycks öka stort, och även utbudet på marknaden där många vill erbjuda sådana produkter. Men kombinationen av "impact" med traditionella investeringsstrategier leder till en förvirring eller i värsta fall urvattning av begreppet impact investing, eftersom de är svåra att kombinera utan att radikala förändringar i de reglementen och policies som styr investeringarna.

Med människor i fokus

En enkel distinktion mellan impact investeringar och "ansvarsfulla" investeringar - som vi använder oss av på Impact Invest är att impact-investeringar gynnar grupper av människor som idag, eller i framtiden, inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. En av de första frågorna vi alltid ställer är "Vem får nytta av vad detta företag producerar?" (Eller det som finansieringen syftar till). 

Ett exempel: Vi får många förslag från företag som har nya innovationer inom det medicinska området. De kan potentiell öka hälsa och livskvalitet. Men om en sådan lösning kan komma den breda massan tillgodo, så finns i Sverige goda chanser att hitta kapital i den vanliga marknaden och hos offentlga finansiärer. Om företaget istället riktar sig till en grupp som av någon anledning har sämre tillgång till högkvalitativ vård och behandling, eller det sker i samarbeten med civilsamhället som gör affärsmodellen mer komplex, då ökar chansen att det handlar om en impact-investering.
 

Ett annat exempel är förnyelsebar energi. När ett företag producerar sol- eller vindkraftverk kan visa att det också gynnar låginkomstområden elller gagnar ekonomisk tillväxt i glesbygd, så kan det leverera både sociala och miljömässiga effekter. Kan de sociala effekterna följas upp över tid, så är det högre chans att vi betraktar en grön investering som en impact-investering.


Vi anser att för att lyckas med att lösa de samhällsutmaningar som vi ser i form av utanförskap, trycket på de nordiska välfärdsmodellerna och klimatfrågorna, så behöver vi öka det kapital som går till organisationer med hög potential för IMPACT. Synen på risk behöver därmed förändras, liksom att ta med både positiva sociala resultat såväl som negativa externaliteter i bolagsvärderingar.

 

ESG-ramverk går naturligt hand i hand med impactinvestingar. Alla investeringar bör ha principerna för ansvarsfulla investeringar som hygienfaktor. Därutöver behöver vi mer riskvilligt kapital för att testa och skala upp nya lösningar. Så impact-investeringar kan nog ses som den modiga lillasystern till storebröderna hållbara, ansvarsfulla och etiska investeringar.

Välkommen att ställa frågor här!